Algemene voorwaarden

Bij iedere opdracht gaat MESA ervan uit dat de opdrachtgever en vertegenwoordiger op de hoogte is van deze algemene voorwaarden en de inhoud daarvan accepteert.
1 Begrippen
1.1  MESA = Medical Education, Sales and Assistance: de opdrachtnemer.
1.2  Opdrachtgever = Persoon, instelling, vereniging of bedrijf, welke MESA de opdracht geeft om voor haar een opleiding te verzorgen, een product te leveren of een dienst uit te voeren.
1.3  Opleiding = Een of meerdere opleidingen uit het opleidingsaanbod van MESA.
1.4  Dienst = Alle overige schriftelijk vastgelegde vormen van betaalde werkzaamheden door MESA voor een opdrachtgever.
1.5 Product = Een product dat geleverd wordt door MESA
1.6 Opdracht = Een opleiding of dienst
1.7 Vertegenwoordiger = Alle personen en rechtspersonen die in opdracht van MESA producten verkopen, dan wel instructie of andere diensten verzorgen bij de opdrachtgever.

2 Bepalingen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, alle opdrachten en alle overeenkomsten gesloten tussen MESA, en haar wederpartij, verder te noemen als opdrachtgever, tot het beroepsmatig verrichten van werkzaamheden.
2.2 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
2.3 Op deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of eigen voorwaarden kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door MESA zijn aanvaard.
2.4 Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhevige voorwaarden werd gecontracteerd wordt geacht stilzwijgend met de inhoud van deze voorwaarden op later met MESA  gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
2.5 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend voor de aanvrager. MESA blijft gebonden aan haar offerte gedurende de in artikel 2.6 vermelde periode en wordt binnen deze periode definitief gebonden door de schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever.
2.6 Alle offertes hebben, tenzij anders uit de offerte blijkt, een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum der offerte; zij zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De opdrachtgever is verplicht MESA te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.
2.7 Overeenkomsten zijn bindend na schriftelijke bevestiging van een opdracht.
2.8 De opdrachtgever heeft tot acht dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging de gelegenheid om MESA  te attenderen op vermeende onjuistheden; daarna wordt de bevestiging geacht correct te zijn.
2.9 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, indien dit schriftelijk tussen MESA en de opdrachtgever is overeengekomen.
2.10 MESA heeft het recht om de uitvoering van een opdracht op te schorten als de opdrachtgever in gebreke blijft.
2.11 Tevens zijn deze voorwaarden, voor zover van toepassing, geldig voor overeenkomsten die MESA sluit met instructeurs, docenten, lotussen en andere leveranciers voor producten en instructies en lessen.

3 Tarieven en prijzen bij opleidingen
Tenzij in de offerte anders vermeld geldt voor de prijzen en tarieven
3.1 Tarieven en prijzen zijn exclusief BTW.
3.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst, maar voor aanvang van de cursus een wijziging in de prijs van materiaal en of lesgelden optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs indien deze zich voordoet binnen twee maanden na het sluiten van de overeenkomst.
3.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst, het aantal cursisten wordt vergroot, zal er een aanvullende overeenkomst worden opgesteld.
3.4 Indien het aantal cursisten van de opleiding worden teruggetrokken na het sluiten van de overeenkomst, geldt artikel 6 Annulering van opdrachten.
3.5 Reserveringen van data, voor te leveren activiteiten, worden maximaal 5(vijf) werkdagen aangehouden. Indien na de 5(vijf) werkdagen de reservering niet is ingetrokken worden de data als vastgelegd beschouwd en wordt artikel 6 Annulering van opdrachten van kracht.
3.6 Indien door zorg van MESA  een geschikte cursusruimte moet worden geregeld, dan zullen de kosten voor de huur hiervan bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Rekening houdend met de minimale eisen van MESA  aan een geschikte ruimte én de wensen van de opdrachtgever, zal MESA  zich in een dergelijk geval inspannen om de kosten zo laag mogelijk te houden.
3.7 De wettelijke bepalingen betreffende de arbeid en rusttijden blijven ten alle tijden van kracht.

4 Tarieven en prijzen bij overige diensten en producten
Tenzij in de offerte anders vermeld geldt voor de prijzen en tarieven
4.1 Tarieven en prijzen zijn exclusief BTW.
4.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst, maar voor aanvang van de te leveren dienst, een wijziging in de prijs van materiaal, loonkosten of reiskosten optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze wijziging zich voordoet binnen twee maanden na het sluiten van de overeenkomst.
4.3 Indien er na het sluiten van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de eerder overeengekomen werkzaamheden, zal er een aanvullende overeenkomst worden opgesteld.
4.4 Indien de overeenkomst door de opdrachtgever voortijdig wordt geanuleerd, geldt artikel 6 Annulering van opdrachten.
4.5 De wettelijke bepalingen betreffende de arbeid en rusttijden blijven ten alle tijden van kracht.

5 Acceptatie en uitvoering van een opdracht
5.1 Een opdracht wordt geplaatst door middel van ondertekening en retourzending van het door MESA  aangeboden formulier of door middel van een schriftelijke opdracht door de opdrachtgever.
5.2 Wijzigingen in “plaats van opleiding” of “tijdstip van aanvang” kunnen in onderling overleg plaatsvinden.
5.3 MESA  is gehouden de haar gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren zoals een goed opdrachtnemer betaamt.
5.4 MESA  bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer heeft de plicht de opdrachtgever van tevoren over de wijze van uitvoering in te lichten.
5.5 MESA  mag onderdelen van de opdracht uitbesteden aan derden. Opdrachtgever moet hiervan op de hoogte gesteld worden. MESA  blijft eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van de geleverde diensten.
5.6 De duur van de opleiding wordt vastgelegd in dagdelen en/of in hele uren en is afhankelijk van de gekozen cursus en eventuele extra modulen.
5.7 Alle opleidingen vinden bij voorkeur bij de opdrachtgever plaats. Deze locatie dient te voldoen aan de eisen van MESA.
5.8 Wanneer de opdrachtgever niet de beschikking heeft over een geschikte cursusruimte, zal overleg een andere locatie worden bepaald.
5.9 Indien tijdens de cursus de instructeur, na overeenstemming met de deelnemers, besluit om meer uren aan de cursus te besteden dan van te voren schriftelijk overeengekomen, zijn de extra kosten voor die uren voor rekening van MESA.
5.10 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van minimaal koffie en thee voor deelnemers
tijdens de cursus.

6 Annulering van opdrachten
6.1 Opdrachten kunnen tot 4 (vier) weken voor de eerste uitvoeringsdatum kosteloos worden geannuleerd.
6.2 Bij annulering van 4 (vier) tot 2 (twee) weken voor de eerste uitvoeringsdatum, wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
6.3 Bij annulering van een opdracht tussen 2 (twee) weken en 48 (achtenveertig) uur voor de eerste uitvoeringsdatum, wordt 75% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
6.4 In de situaties genoemd onder artikel 6.2 en 6.3 en waar de opdrachtgever reeds aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, zal MESA binnen 7 (zeven) werkdagen, na aftrek van de verschuldigde annuleringskosten conform artikel 6.2 of 6.3, zorg dragen voor terugbetaling van het restbedrag.
6.5 Wanneer een opdracht binnen 48 (achtenveertig) uur voor de eerste uitvoeringsdatum wordt afgelast, wordt het volledige factuurbedrag in rekening gebracht en vindt er geen terugbetaling plaats van de aanname som. Bij overmacht dient de opdrachtgever de directie van MESA onmiddellijk in kennis stellen.
6.6 Bij voortijdige beëindiging van of het niet na kunnen komen van de gesloten overeenkomst door de opdrachtgever door aantoonbare overmacht, wordt gekeken naar mogelijkheden tot het eventueel nakomen op een ander tijdstip. Dit zal in goed overleg samen worden besloten en zonodig schriftelijk worden bevestigd.
6.7 Bij een verplaatsing van de cursusdata door overmacht 2 (twee) werkdagen voorafgaande aan de eerste cursusdag, is de opdrachtgever 25% van de overeengekomen kostprijs én de eventuele kosten voor een externe trainer verschuldigd.
6.8 Met uitzondering van bijzondere omstandigheden is annulering tijdens de uitvoering van een opdracht niet meer mogelijk.
6.9 Bijzondere omstandigheden dient de opdrachtgever schriftelijk bekend te maken. De beslissing blijft in handen van MESA. Verrekening kan plaats vinden naar evenredigheid van het aantal nog niet gevolgde lessen. Voor maximaal 75% van het totale cursusbedrag kan verrekening plaatsvinden. Er vindt geen verrekening plaats over verstrekte instructie materiaal en onkosten.
6.10 Bij wegvallen van een docent door overmacht, stelt MESA alles in het werk om zo snel mogelijk een vervanger te vinden. Indien dit niet lukt, kan de opleiding worden geannuleerd.
6.11 Betreffende punt 6.10 zal in overleg met de opdrachtgever nieuwe lesdata worden vastgesteld, dan wel terugbetaling van het cursusbedrag plaatsvinden.

7 Eigendom
7.1 De opdrachtgever erkent het auteursrecht van de gebruikte programmatuur, cursusmateriaal en handboeken.
7.2 MESA blijft eigenaar van de door hem aan de opdrachtgever geleverde (cursus)materialen zolang de opdrachtgever het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan.
7.3 De opdrachtgever is verplicht er zorg voor te dragen dat het reeds verstrekte cursusmateriaal ter beschikking blijft, totdat het gehele bedrag is betaald.

8 Facturering en betaling
8.1 Bij opleidingen en aanschaf van producten vindt facturering plaats direct na de levering van de opdracht, het product of de dienst. Langlopende opdrachten zullen na overleg in termijnen worden gefactureerd.
8.2 Betaling dient, tenzij schriftelijk in de overeenkomst anders overeengekomen, te gebeuren binnen 14 dagen na de factuurdatum.
8.3 Betaling kan alleen plaatsvinden op een door MESA  kenbaar gemaakt bankrekening.
8.4 Bij het niet betalen of een niet tijdige of onvolledig betaling wordt per maand (gerekend vanaf de vervaldatum) rente ter hoogte van het op het moment van ingebrekestelling geldende wettelijke rente in rekening gebracht. Dit bedrag wordt eenmalig vermeerderd met een bedrag van € 50 (vijftig euro) administratiekosten.
8.5 De op de factuur gegeven kortingen vervallen per direct en onherroepelijk als de factuur niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen wordt voldaan.
8.6 Alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten, die moeten worden gemaakt voor invordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 200,-.

9 Ontbinding van de overeenkomst
9.1 Indien de opdrachtgever en MESA  samen tot de conclusie komen dat voortijdige beëindiging van een opdracht wenselijk is dient de opdrachtgever MESA  hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
9.2 Bij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen van het factuurbedrag is de opdrachtgever in gebreke en wordt het gefactureerde bedrag direct opeisbaar. Indien de opdrachtgever aan deze eis geen gehoor geeft binnen 14 (veertien) dagen wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd.

10 Geschillen
10.1 In geval van klachten en geschillen met betrekking tot de uitvoering van een opdracht en/of een factuur, dient de opdrachtgever zich binnen 14 (veertien) dagen na uitvoering van de opdrachtgever en/of factuurdatum schriftelijk te wenden tot de directie van MESA.
10.2 Een klacht of geschil schort de betalingsverplichting niet op.
10.3 Indien na beoordeling de klacht van de opdrachtgever gegrond blijkt te zijn, zal MESA  zich inspannen om in overleg met de opdrachtgever tot een voor beide partijen bevredigende oplossing van het geschil te komen. De reactietijd voor MESA  is maximaal ;4 (vier) weken, ingaand op de datum van ontvangst van de schriftelijke klacht.
10.4 Indien een bevredigende oplossing niet kan worden bereikt, kan een geschil voorgelegd worden ter beoordeling van de rechter die hiertoe naar Nederlands recht absoluut en relatief bevoegd is.
10.5 Op alle klachten en geschillen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
10.6 Ongeacht het vorenstaande kunnen partijen in gemeen overleg geschillen voorleggen aan een of meer deskundigen, teneinde een voor beide partijen bevredigende uitspraak te verkrijgen. De kosten van deze arbitrage worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij, waarbij, als daartoe aanleiding bestaat, compensatie mogelijk is.

11 Aansprakelijkheid
11.1 MESA  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, bedrijfsstagnatie en gevolgschade in welke vorm dan ook, indien deze schade niet direct is veroorzaakt door personen, die in opdracht van MESA  handelden.
11.2 Een eventueel door MESA  te betalen schade zal niet hoger zijn dan de reparatiekosten of, indien noodzakelijk, vervanging door een product van gelijke kwaliteit en gelijke prijsklasse.
11.3 MESA  behoudt zich het recht om alle werkzaamheden, voortvloeiend uit enige schade die, in het kader van de opdrachtuitvoering, bij de opdrachtgever zijn ontstaan, voor eigen rekening uit te laten voeren.
11.4 Opdrachtgever draagt risico van schade of letsel aan medewerkers of bezittingen van MESA  ontstaan tijdens verblijf in verband met uitvoering van de werkzaamheden op de terreinen van de opdrachtgever, tenzij grove schuld van MESA  aangetoond kan worden. Opdrachtgever draagt zorg dat deze risico’s zijn gedekt.
11.5 Iedere opdrachtgever vrijwaart MESA en door MESA ingeschakelde personen, tegen alle aansprakelijkheid van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de werkzaamheden van MESA voor de opdrachtgever.
11.6 Artikel 11.5 lijdt uitzondering indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van MESA of wanneer er sprake is van opzet of grove schuld van een door MESA ingeschakelde persoon. In dit laatste geval is niet MESA maar betreffend persoon aansprakelijk.
11.7 De aansprakelijkheid van MESA is beperkt tot het maximum bedrag van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van € 1.135.000.

12 Gegevens opdrachtgever / privacy
12.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens welke MESA nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van MESA.
12.2 MESA  verbindt zich alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie en de resultaten daarvan na verwerking zonder schriftelijke toestemming niet anders te zullen gebruiken dan tot het doel waarvoor het werd verkregen en geheim te houden tegenover een ieder die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken is.
12.3 De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat een logo en verwijzing naar de opdrachtgever wordt gemaakt op de website van MESA, in het kader van een referentie lijst. Indien de opdrachtgever dit niet wenst dient deze dat uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar te maken.

13 Non concurrentiebeding
13.1 De vertegenwoordiger waarmee MESA een overeenkomst aangaat verplicht zich om gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen MESA en hem/haar danwel de overeenkomst tussen MESA en een rechtspersoon zonder toestemming van MESA noch de vertegenwoordiging noch de verkoop van producten op eigen titel op zich te nemen die op grond van hun aard of uiteindelijk gebruik concurreren met de producten zoals MESA die aanbied.
13.2 Het is de vertegenwoordiger verboden om gedurende 2 jaar na de overeenkomst de klanten waaraan de vertegenwoordiger de twee jaren voorafgaande aan de datum van beëindiging producten van MESA leverde, te benaderen. Tevens is het de vertegenwoordiger verboden om aan die klanten de producten van de vertegenwoordiger die concurreren met de producten van MESA aan te bieden of te leveren.
13.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan buiten MESA om contact op te nemen met de vertegenwoordiger die in opdracht van MESA bij de klant de producten aanbied, danwel producten af te nemen van die vertegenwoordiger gedurende 2 jaar na de overeenkomst.

14 Overige van toepassing zijnde documenten
Naast onze algemene voorwaarden zijn de volgende documenten van toepassing op al onze contacten en overeenkomsten :
– Disclaimer
– AVG Statement

Datum : 24 mei 2018 / versie 1.4